TẬP SAN THƯ VIỆN SỐ 28
 

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận I - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 3 8225 055
Website: www.gslhcm.org.vn