đóng phần này của thư viện Lê Thị Ngọc Thư (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 6_Xử lý tài liệu số hóa
Tác giả: Huỳnh Trung Nghĩa (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 5_Quy trình tổng quát tài liệu số hóa
Tác giả: Huỳnh Trung Nghĩa (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)