đóng phần này của thư viện Nguyễn Thị Hương Giang (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 7_Microfilm trong chiến lược bảo quản tài liệu di sản
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)