đóng phần này của thư viện Nguyễn Thị Kim Nhung (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 22_Được gọi là ... duyên
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nhung (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)