đóng phần này của thư viện Nguyễn Thị Hoa (Giám đốc Thư viện Tỉnh Đồng Tháp)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 11_Tổng quan nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa (Giám đốc Thư viện Tỉnh Đồng Tháp)