đóng phần này của thư viện Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Thư viện Tỉnh Sóc Trăng)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 12_Xây dựng phòng đọc sách cơ sở theo định hướng xã hội hóa ở Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Thư viện Tỉnh Sóc Trăng)