đóng phần này của thư viện Nguyễn Thanh Xuân (Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 10_Thư viện tỉnh Cà Mau nâng cao chất lượng thông tin phục vụ người dùng tin và công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương.
Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân (Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long)