đóng phần này của thư viện Bùi Xuân Đức (Giám đốc TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 3_Vài suy nghĩ để bảo tồn, phát huy tài liệu Hán Nôm - di sản văn hóa của dân tộc
Tác giả: Bùi Xuân Đức (Giám đốc TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 13_Giới thiệu các tuồng chữ Nôm phiên âm sang chữ quốc ngữ tại TV Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Xuân Đức (Giám đốc TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)