đóng phần này của thư viện Dương Thị Hoàng Thư (PGĐ TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 4_Biên mục trước xuất bản, mô hình thực hiện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Dương Thị Hoàng Thư (PGĐ TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)