đóng phần này của thư viện Hồ Thị Yến Nhi (TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)
Xem tài liệu Xem tài liệu PDF 17_Một vài kinh nghiệm về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong việc thực hiện nghị định 43/2009/NĐ-CP
Tác giả: Trần Thị Gìn (PGĐ TV Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)